Betaal in termijnen vanaf €150. Geen extra kosten. 

Algemene voorwaarden Pina-Luiers B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt, hierna te noemen Ondernemer;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemer, hierna te noemen Consument;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer

Pina-Luiers B.V.

Ons kantoor (geen winkel of afhaallocatie)
Transportweg 9D
2421 LT Nieuwkoop
Nederland

info@pina-luiers.nl

KVK: 83698493
BTW nummer: NL862962195B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ondernemer in te zien en zij op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor Consument te raadplegen is;
  • de manier waarop Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ondernemer zal bij het product of dienst aan Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer waar Consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
   dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ondernemer deze gegevens al aan Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ondernemer. Het kenbaar maken dient Consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten naar de door Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door Consument is gebruikt tenzij Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Consument zelf is Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Ondernemer kan het herroepingsrecht van Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van Consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed
   heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Consument de verzegeling heeft verboeren;
   voor hygiënische producten waarvan Consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
   tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Consument is begonnen voordat de bedenktijd is
   verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
   of Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
   prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
  geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Consument op grond van de overeenkomst tegenover Ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
   stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als Consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van Consument heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Betaling in termijnen

Consument kan bij aankoop kiezen voor betalen in termijnen. Als Consument kiest voor betalen in termijnen, maakt Consument de volgende afspraken met Ondernemer:

 1. Als Consument de aankoop heeft gedaan, komt er een overeenkomst tot stand tussen Consument en Ondernemer. Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel van deze overeenkomst. Consument kan deze te allen tijde opzoeken op de website of opvragen bij Ondernemer. De overeenkomst eindigt automatisch als het totale uitstaande bedrag volledig is voldaan.
 2. Consument komt overeen met Ondernemer dat Consument de koopprijs niet ineens bij de aankoop hoeft te betalen. Consument bepaald zelf de hoogte van de initiële (eerste) betaling en het aantal termijnen (en dus het te incasseren bedrag per maand) en verklaart als volgt:
  A. Het bezorgadres en factuuradres van Consument zijn in Nederland of België en zijn geen postbus of servicepunt.
  B. Consument is 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.
  C. Consument is niet failliet verklaard of onder curatele of bewind gesteld, en er is ook geen schuldsaneringsregeling op Consument van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor.
  D. Alle (persoons)gegevens die Consument aan Ondernemer (heeft) verstrekt, zijn juist en volledig.
 3. Consument geeft met de initiële (eerste) betaling mandaat en toestemming aan Ondernemer om de overeenkomst direct uit te voeren en de maandelijkse betaling(en) te incasseren.
 4. Steeds als Consument een termijn betaalt, gaat de koopprijs net als de termijn vanzelf met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen termijnen en koopprijs meer over zijn. Als Consument alle termijnen op tijd betaalt, krijgt hij nooit meer te maken met de koopprijs.
 5. Ondernemer geeft geen advies over het maandelijks te betalen bedrag. Consument is zelf verantwoordelijk voor de kredietwaardigheid. Consument beoordeelt zelf of betalen in termijnen past bij zijn persoonlijke situatie, het verschuldigde bedrag en of Consument de termijnen kan voldoen. Als Consument denkt dat Consument de termijnen niet kan voldoen, dient Consument niet over te gaan tot aankoop.
 6. Als Consument de aankoop (geheel of gedeeltelijk) retour stuurt en Ondernemer deze retour goedkeurt, dan worden de koopprijs en de termijnen verlaagd met het retourbedrag.
  • Voor zover het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande termijnen, krijgt Consument het overschot terug van Ondernemer op de bankrekening van waar de eerste betaling mee is voldaan.
 7. Consument mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende termijnen eerder betalen.
 8. Consument is verplicht om de resterende termijnen eerder te betalen als Ondernemer daarom verzoekt. Ondernemer mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden bij de aankoop of als Ondernemer dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.
 9. Als Ondernemer het maandelijkse bedrag niet kan incasseren, zal Ondernemer Consument een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als Consument nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag Ondernemer kosten (bijvoorbeeld een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau) aan Consument in rekening brengen. Ondernemer mag die kosten zelfs in rekening brengen als Consument de aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken.

Artikel 15 – Communicatie

 1. Als het adres of emailadres van Consument wijzigt, moet hij dat direct aan Ondernemer laten weten. Doet Consument dat niet, dan weet Ondernemer niet dat Consument een ander (email)adres heeft en blijft Ondernemer uitgaan van het oude. Als Consument daardoor berichten van Ondernemer niet of te laat ontvangt, komt dat voor rekening en risico van Consument.
 2. Ondernemer is bevoegd om elektronisch met Consument te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via Mijn account op de website worden verstuurd. Ondernemer communiceert in het Nederlands en Consument overeenkomst met Ondernemer wordt dan ook in het Nederlands gesloten.

Artikel 16 – Informatie

 1. Als de informatie die Consument Ondernemer heeft verstrekt, onjuist of onvolledig is, is Consument aansprakelijk voor alle schade die Ondernemer daardoor lijdt.
 2. Ondernemer mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Consument moet alle door Ondernemer opgevraagde informatie direct aanleveren.

Artikel 17 – Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Consument lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.
 2. Als Ondernemer aansprakelijk is voor schade die Consument lijdt, is Ondernemer alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. Ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies of voor gederfde winst of ander nadeel.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer, nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Ondernemer als Consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Ondernemer niet op, tenzij Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ondernemer, zal Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 19 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.